Langvarig kamp med byråkratene

Skrevet av Egil M. Kristiansen og Hallvard Austlid
strek-full-bredde
Formålet med denne nettsiden er å gi skoleungdom og andre interesserte lett tilgjengelig informasjon om en liten flik av Norges krigshistorie, om en utrettelig innsats over mange år for å sikre at sannheten ble kjent.


Austlid-saken  -   20 års saksbehandling i kortversjon

1990  
Under henvisning til nytt historisk materiale publisert av Egil M. Kristiansen anmodet kapteinens familie i brev til Forsvarsdepartementet (FD) om at den offisielle krigshistorien ble revidert slik at den ga et sannferdig bilde av det som skjedde på Dovre. FD svarte at det ikke kan"foreta en ny vurdering av de hendelser som førte til at deres far falt på Dovre i 1940."
Oberstløytnant Ulmar Wollan engasjerte seg i kampen for å gjenreise kapteinens ære. Med initiativ og purringer frontet han saken fram til det endelige gjennombruddet i 2009.
1996  
Etter initiativ fra Oppland regiment v/ oberst Arne Bull foreslo Forsvarets Overkommando overfor FD at kapteinen tildeles Krigskorset. Brevet ble fulgt opp med gjentatte purringer i påfølgende år.
2001 (svar fra FD forsinket 4 år pga."inkurie" fra deptets side.)
a) FD var enig med Krigsdekorasjonsrådet (KDR) som i 1997 uttalte at kapteinen "gjorde utvilsomt en tapper innsats", men KDR kunne ikke tilrå tildeling av Krigskorset fordi Regjeringen i 1949 besluttet å stanse tildeling av krigsdekorasjoner.
b) Som svar på spørsmål i Stortinget uttalte forsvarsminister Tore Godal (Ap) at han finner "å ville gi min fulle støtte" til KDRs  tilråding.
c) Ny forsvarsminister, Kristin Krohn Devold (H), fant ikke "grunnlag for å trekke en annen konklusjon" enn statsråd Godal.
2005 
Forsvarssjefen ba om at Austlid-saken ble behandlet på nytt på grunnlag av professor Jakhellns notat av 21.02.2005 som etter en rettslig vurdering fastslo at regjeringsbeslutningen av 1949 IKKE var til hinder for fortsatt tildeling av Krigskorset.
2006
KDR & FD var fortsatt mot at Austlid ble tildelt Krigskorset, men begrunnelsen ble nå endret til at det var "ulike oppfatninger om hendelsesforløpet" på Dovre i 1940.
2007 
Professor Henning Jakhelln og oberstløytnant Ulmar Wollan tok saken opp med forsvarsminister Strøm-Erichsen (Ap). Hun ga Institutt for Forsvarsstudier (IFS) i oppdrag å undersøke Austlid-saken, bl.a. med henvisning til professor Jakhellns utredning av 8. juni 2007.
2008
IFS sa i sin utredning at ”han [Austlid] søkte å løse sitt oppdrag og tok vare på sine menn på best mulig måte under ytterst vanskelige forhold. Han utviste tapperhet som hadde strategisk betydning.”
2009
Ved kgl. res. av 2. oktober 2009 ble kaptein Austlid tildelt Krigskorset med sverd, post mortem.

Å få en avgjørelse basert på riktig saksbehandling, riktig faktum og riktig rettsoppfatning tok 20 år.
.
 
 
Takk 
På denne siden presenterer vi de som gjorde en sterk innsats for å gi far, kaptein Eiliv Austlid, det ettermæle han hadde gjort seg fortjent til. Vi vil her rette en hjertelig takk til dem alle. Ved sitt pågangsmot og sin utholdenhet gjorde de det mulig å vinne fram selv om motstanden var seig og langvarig.

Bjørnar Austlid, Gunnhild Austlid Oppigard og Hallvard Austlid


Begynnelsen
I 1985 begynte en artikkelserie av journalist Minda Flatum i avisa Dagningen på Lillehammer om hendingene på Dovre i 1940. Artiklene stilte en rekke spørsmålstegn ved den offisielle historien. Sønnen Bjørnar Austlid, som tok farvel med faren da han var 10 år gammel 9. april 1940, foretok omfattende undersøkelser slik at han fant fram til og kunne intervjue mange av soldatene fra farens kompani.
 33 01-minda
 
Journalist Minda Flatum (1940-89)
Foto: Privat, utlånt av Ivar Flatum Viste.

 

Lokalhistoriker Egil M Kristiansen engasjerte seg også, og gjennom intervjuer med veteraner ble det fastslått at Austlid slett ikke hadde vært en «”uaktsom offiser” og ”dårlig til å bedømme situasjonen”.

145 emk img 0003.
 
Lokalhistoriker Egil M. Kristiansen 
Foto: Privat


Etter at avisa Dagningen hadde trykt flere intervjuer med soldater fra Austlid-kompaniet, med til dels oppsiktsvekkende opplysninger, ble det i Stange Historielags årbok for 1988 publisert en lengre artikkel, skrevet av Egil M. Kristiansen, der soldatenes historier ble dokumentert med skriftlig kildemateriale.

Opplysningene var oppsiktsvekkende av to grunner. De satte ikke bare hendelsene på Dovre 15. april 1940 i et helt annet lys, men de avslørte også at de som skrev den ”offisielle” norske krigshistorien, trolig bevisst, hadde holdt tilbake viktig kildemateriale. Resultatet ble en usann og forvrengt historie som levde og ble gjengitt i ti-år etter ti-år.
  

Byråkratene og krigsdekorasjonsrådet
Kaptein Austlids etterlatte hadde i mange år forsøkt å finne ut hva som egentlig skjedde på Dovre den dramatiske aprildagen i 1940. På grunnlag av opplysningene som nå kom fram, henvendte kapteinens familie seg i januar 1990 til forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen (H). Statsråden ble anmodet om å bidra til at den offisielle militærhistorien ble skrevet om, slik at hendingene på Dovre ble framstilt på en mer korrekt måte. I juli samme år kom det et kort svar. Det var avvisende: ”Forsvarsdepartementet kan ikke undersøke enkeltpersoners adferd på grunnlag av henvendelser fra krigsveteranene eller deres etterlatte.”  

Men nå var det flere som fant grunn til å reagere. En av dem var oberstløytnant Ulmar Wollan. I samarbeid med kapteinens sønn, Bjørnar Austld, ledet han denne kampen, som skulle komme til å strekke seg over nærmere 20 år.

74 dpp ny0003

Oberstløytnant Ulmar Wollan
Foto: Marit S. Wollan


Enkeltpersoner, jurister, institusjoner og organisasjoner engasjerte seg i saken, og lista over de som forlangte en ny vurdering av kaptein Austlids innsats skulle etter hvert også omfatte noen av landets fremste offiserer, med forsvarssjefen og flere hærsjefer i spissen.

I juni 1996 fremmet Oppland regiment (tidligere IR 5) et formelt forslag om å tildele kaptein Eiliv Austlid Krigskorset med sverd post mortem. Henvendelsen gikk tjenesteveg, og med klar anbefaling, blant annet fra Generalinspektøren for Hæren og Forsvarets overkommando, havnet den igjen på bordet til byråkratene i Forsvarsdepartementet.

I januar 1997 ble saken behandlet av Krigsdekorasjonsrådet som ga sin innstilling til Forsvarsdepartementet, men ingen fikk vite hva rådet mente. For i departementet ble saken liggende i en skuff i fire år. Stadige purringer, blant annet fra Forsvarets overkommando, ble ikke besvart.

78 bull original 0002
Oberst Arne Bull
Foto: Forsvarets mediesenter
 
Heller ikke da nestkommanderende ved Oppland regiment, oberst Arne Bull, i 1999, skrev en lengre artikkel i Norsk Militært Tidsskrift om saken og ba departementet få fortgang i den, kom det noen reaksjon.

Først i januar 2001, fire år etter at Krigsdekorasjonsrådet hadde behandlet saken, fikk Forsvarets overkommando et brev fra  Forsvarsdepartementet hvor det ble opplyst at Krigsdekorasjonsrådets innstilling var negativ og at departementet fant ”å måtte slutte seg til rådets anbefaling”. Rådets konklusjon bygde på at Regjeringen i 1949 besluttet å stanse tildelingen av krigsdekorasjoner.

At saken hadde ligget i departementet i fire år uten å bli behandlet skyldtes i følge departementet ”en inkurie”.


Politikerne
Offiserene Ulmar Wollan og Arne Bull sørget for å bringe Austlid-saken fram for flere sentrale politikere. En av dem var stortingsrepresentant Bjørn Hernæs (H). I 2001 stilte han spørsmål til statsråden, forsvarsminister Bjørn Tore Godal (Ap), men fikk bare et unnvikende svar, og en henvisning til det byråkratene hadde skrevet. Dessuten klarte forsvarsministeren på nytt å så tvil om Austlids handlemåte, og han påberopte seg likebehandling og hensynet til alle ”andre som opp gjennom årene har fått avslag på samme grunnlag”. 

Ved regjeringsskiftet høsten 2001 overtok Høyre den politiske ledelsen av Forsvarsdepartementet. Den nye forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) overtok besvarelse av et brev sendt deptet tidligere av stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde (Frp), som ba om en ny og uhildet gjennomgang av Austlid-saken. I sitt svar viste den nye statsråd til statsråd Godals svar tidligere samme år og meddelte at det "er senere ikke fremkommet nye opplysninger som gir meg grunnlag for å trekke en annen konklusjon ...".
 
Forøvrig lot den nye statsråden sin statssekretær, Gunnar Heløe, behandle nye henvendelser i Austlid-saken. Han var om mulig enda mer avvisende enn de som tidligere hadde behandlet saken, og nektet blankt å legge fram noen oversikt over andre lignende saker hvor det var gitt avslag. Heløe gjorde det for øvrig klart overfor oberst Arne Bull og oberstløytnant Ulmar Wollan at departementet ikke ønsket flere henvendelser om saken. Og i 2004 meddelte departementet de to offiserene at det var ”ressursødende med ytterligere skriftveksel”.


Forsvarsledelsen
Forsvaret og de offentlige etater vil være tjent med at rettferdighetshensynet overfor hovedpersoners ettermæle og etterlattes moralske oppfatning settes i høysetet i slike saker, skrev generalinspektøren for Hæren, generalmajor Roar Jens Haugen i 2003 til departementet.

rjh
Generalmajor Roar Jens Haugen
Foto: Forsvarets mediesenter


Haugens etterfølger i stillingen, generalmajor Lars J. Sølvberg, fulgte senere opp med et lignende brev til Forsvarsdepartementet, men ingen av dem ble hørt.

ljs
 
Generalmajor Lars J. Sølvberg
Foto: Forsvarets mediesenter
 
Da saken nok en gang var avvist av departementet, skrev sittende forsvarssjef, general Sverre Diesen, et langt brev der han stilte seg svært undrende til departementets saksbehandling. Han mente saken var grundig utredet og at utredningene ”ut fra sammenligning med andre tildelinger synes å tale entydig for at Austlid har gjort seg fortjent til Krigskorset.”

sd tk4456
General Sverre Diesen
Foto: Forsvarets mediesenterForsvarssjefen mente dessuten at det var et tankekors at både departement og krigsdekorasjonsråd kunne ”overprøve forsvarssjefens faglige vurdering av hva som er godt lederskap og personlig mot av en militær avdelingssjef.”

Men departementet forble taust. Departementet fant ingen grunn til å svare hverken hærsjefene eller forsvarssjefen.


Juridisk gjennomgang
Ulmar Wollan henvendte seg i 2005 til professor Henning Jakhelln for å få råd om hvor han kunne hente juridisk kompetanse for å komme videre. Jakhelln ble så interessert i saken at han påtok seg å gjøre den juridiske jobben selv.

Samme år mottok Forsvarsdepartementet og Krigsdekorasjonsrådet Jakhellns notat av 21.02.2005 der han konkluderer med:
  • at spørsmålet om å tildele kaptein Austlid krigskorset må vurderes ut fra de kriterier som er fastsatt i kgl.res. av 23.05.1941 da krigskorset ble innstiftet. En beslutning i en regjeringskonferanse (forberedende statsråd) i 1949 om å stanse tildeling av krigsdekorasjoner, er en "en rent faktisk beslutning av politisk art, som forøvrig vil kunne endres på hvilket som helst tidspunkt ..."  og en slik beslutning kan under ingen omstendighet går foran en kgl.res. (kgl.res. av 23.05.1941); 
  • at det er "Intet rettslig grunnlag for å tillegge selve tidsforløpet fra 15. april og frem til i dag noen vekt overhodet ved den vurdering som skal foretas"; 
  • at det forhold "at andre har fått avslag på grunnlag av en uriktig rettsoppfatning, er selvsagt ingen holdbar begrunnelse for et avslag i den konkrete sak vedrørende kaptein Austlid."  
 
32hj (2)
Professor Henning Jakhelln
Foto: UiO. Fotograf Ingelise JakhellnEtter dette kom det ikke som noen overraskelse at Krigsdekorasjonsrådet i 2006 endret sin begrunnelse og ikke lenger så noen problemer med tildeling av Krigskorset. Rådet frarådet imidlertid fortsatt at kaptein Austlid tildeles Krigskorset, men begrunnelsen var nå "at det foreligger ulike oppfatninger om hendelsesforløpet for begivenhetene på Dovre 15. april 1940." 

I  et 113 sider langt brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tok professor Jakhelln i i juni 2007 Austlid-saken opp i hele sin bredde. Jakhelln påviste og dokumenterte at Forsvarsdepartementets mangeårige behandling av saken bygde på ”uriktig faktum, er basert på uriktig rettsoppfatning, og er beheftet med vesentlige saksbehandlingsfeil.”

Dessuten pekte han på det forunderlige i at Krigsdekorasjonsrådet hadde gjort en fullstendig helomvending i sin argumentasjon. I 1997 mente rådet at Austlid utvilsomt hadde gjort en tapper innsats, men at det ikke var formelt mulig å tildele ham Krigskorset. I 2006 hadde de imidlertid kommet til at det ikke var noen formelle hinder for en tildeling, men Austlids handlinger oppfylte ikke kravet til utvist tapperhet.

Nye krefter: En handlekraftig statsråd
På bakgrunn av bl.a. professor Jakhellns grundige juridiske argumentasjon fant forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen det riktig å gjennomgå departements standpunkt på nytt. Hun ga i 2007 Institutt for forsvarsstudier (IFS) i oppdrag å undersøke saken. Dette skjedde riktignok ikke uten motstand fra byråkratene, men statsråden var modigere enn sine forgjengere. Hun tillot ikke at departementale prestisjehensyn skulle stå i veien for en avgjørelse basert på en uhildet militærfaglig gjennomgåelse.

agse 021208th 031
Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen
Foto: Forsvarets mediesenter


IFS nedsatte en egen gruppe, med generalmajor Gullow Gjeseth som leder, for å granske historien omkring hendelsene på Dovre i 1940. Rapporten de avga, et halvt år senere, var svært grundig og konklusjonen krystallklar: ”Han [Austlid] søkte å løse sitt oppdrag og tok vare på sine menn på best mulig måte under ytterst vanskelige forhold. Han utviste tapperhet som hadde strategisk betydning.”

Likevel skulle det gå ytterligere halvannet år før det ble noen løsning. Da instituttets rapport forelå i april 2008, satte byråkratene i Forsvarsdepartementet i gang en langdryg og mer eller mindre underlig prosess.


Siste runde
Til tross for forsikringer om at det skulle bli en rask og uhildet saksbehandling i departementet, var det fortsatt den samme saksbehandleren som tok hånd om rapporten fra IFS. Han sendte den ut på såkalt ”høring”, ikke til forsvarssjef Sverre Diesen eller professor Henning Jakhelln, men derimot til Krigsdekorasjonsrådets leder og til Samarbeidsrådet for krigsveteran-foreninger. De siste hadde aldri behandlet Austlid-saken, og de ønsket ikke å uttale seg om den nå heller. Først etter et par måneder og flere purringer fikk Henning Jakhelln se et eksemplar av instituttets rapport. Da forelå det også en uttalelse fra Krigsdekorasjonsrådets leder som stilte seg kritisk til konklusjonene fra IFS.

2009: Nå kom det bevegelse i saken.

Den 26. juni 2009 besluttet regjeringen ved kongelig resolusjon å gjenoppta bruken av Krigskorset med sverd.

Den 2. oktober 2009 besluttet regjeringen ved kongelig resolusjon å tildele Krigskorset med sverd til kaptein Eiliv Austlid post mortem. 

Forsvarsdepartementet fikk Austlid-saken til behandling ved familiens brev av 9. januar 1990.

Å få en avgjørelse basert på riktig saksbehandling, riktig faktum og riktig rettsoppfatning tok 20 år. 
                                                       
 


Mer informasjon

Oberst Arne Bull: Kaptein Austlid og hans kompani - april 1940.
Norsk Militært Tidsskrift nr 3-1999

Professor Henning Jakhells notat . Krigskorset - rettslig status av kgl.res. av 23.05.1941. (9 sider)
21.02.2005

Brev fra Forsvarssjefen til Krigsdekorasjonsrådet.
30.09.2005 FSJ

Professor Henning Jakhellns brev til Forsvarsministeren (113 sider)
08.06.2007 HJ

For mer informasjon: Se under Lenker + kilder.